Zapytanie ofertowe na usługi ochroniarskie.

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Tryb zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażanej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). zgodnie z art. 4 ust. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji zadania – Załącznik nr 3.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:
 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Posiadają koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 poz. 740 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu;
 • Posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną suma ubezpieczenia 100 000 zł

Oferent wraz z ofertą winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu cenowo-ofertowym z podsumowaniem wartości netto i brutto – Załącznik nr 1.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

 

 1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena.

Oferta o najniższej cenie, spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione.

 

 1. Termin składania.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • Drogą pocztową na adres:

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

 1. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hala@halawswieciu.pl
 • Faxem na numer: 52 333 29 41

 

Termin składania ofert do dnia

30.10.2015r. godz. 1400

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
 2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE
 3. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZADANIA
 4. Załącznik nr 4 HARMONOGRAM
 5. Załącznik nr 5 UMOWA WZÓR

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *