Konkurs na logo świeckiego Parku Wodnego

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza konkurs na oficjalny logotyp Parku Wodnego w Świeciu. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę 500 zł.

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu:

 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie , NIP: 559-17-17-760, Regon: 092386150, KRS 0000140158.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W sprawach merytorycznych i formalnych należy kontaktować się z sekretariatem spółki: tel. 052 333 29 42, e-mail: sekretariat@vistulapark.pl

II. Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu graficznego identyfikacji wizualnej Świeckiego Parku Wodnego w postaci znaku graficznego zwanego dalej logotypem.
 2. Logotyp będzie miał zastosowanie we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i identyfikacyjnych (identyfikacja wizualna), związanych bezpośrednio ze Świeckim Parkiem Wodnym.
 3. Logotyp powinien spełniać następujące kryteria:
 • nawiązywać bezpośrednio do cech charakterystycznych obiektu,
 • być zrozumiały, jasny i czytelny w odbiorze dla użytkowników,
 • nie budzić kontrowersji światopoglądowych, politycznych czy religijnych.

III. Warunki techniczne:

 1. Logotyp powinien być wykonany w wersji kolorowej, przedstawiony wydrukiem na formacie A4 (tj. 210 x 297 mm).
 2. Logotyp należy również dostarczyć na płycie CD/DVD w formacie .cdr i .jpg.

IV. Warunki konkursu:

 1. Logotyp należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej osobiście lub pocztą na adres:

Vistula-Park Świecie sp. z o.o.

Sienkiewicza 3

86-100 Świecie

w kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo Świeckiego Parku Wodnego”.

UWAGA:

Dla celów zachowania anonimowości podczas oceniania projektów przez Komisję Konkursową każdy uczestnik zapisze markerem na płycie oraz wersji drukowanej wymyślony przez siebie ciąg znaków i/lub cyfr (np. ABCD1234), ten sam kod należy umieścić na mniejszej kopercie, w której znajdą się dane uczestnika wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

 1. Uczestnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt logotypu.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że w razie wyboru jego koncepcji zrzeka się praw autorskich do wykonanego przez siebie logotypu.
 3. Każdy uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W przypadku wybrania pracy, do której nie zostaną dołączone wymagane oświadczenia, zostanie ona odrzucona.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych oraz nie odsyła materiałów nadesłanych na konkurs.
 2. Projekt należy złożyć do dnia 23.11.2015r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

VI. Jury konkursu:

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury konkursu powołane przez organizatora.
 2. Jury konkursu podejmie decyzję bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Prace oceniane są przez jury anonimowo, według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Wartości marketingowe, czytelność w odbiorze, wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, przyciągania uwagi.
 2. Wartości artystyczne: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji, brak negatywnych skojarzeń.

VIII. Wysokość nagrody:

 1. Jury przyzna jedną nagrodę w wysokości 500 zł.
 2. Organizator wypłaci nagrodę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podania do wiadomości ustaleń wyniku konkursu.
 3. Nagroda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie podlega opodatkowaniu.
 4. Z chwilą wypłaty nagrody na organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy we wszystkich możliwych polach eksploatacji.

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Jury dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do dnia 01.12.2015r.

Załącznik nr 1