Przetarg na dzierżawę pomieszczeń masażu w Parku Wodnym

Zarząd Vistula – Park Świecie Sp. z o.o.

Ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę pomieszczeń masażu znajdujących się w Parku Wodnym w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1 pod działalność handlowo – usługową.

Adres nieruchomości: Świecie, ul. Bydgoska 1

Nr działki:  105/24

Nr KW:  BY1S/00034009/3

Powierzchnia pomieszczeń:

– salon masażu – 73,41 m2

– szatnia – 5,30 m2

– toaleta – 6,41 m2

Łączna powierzchnia: 85,12 m2.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Termin nadsyłania ofert mija 28 grudnia 2015 roku o godzinie 900. Przetarg odbędzie się 28 grudnia 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Vistula – Park Świecie Sp. z o.o. 13 9484 1163 0700 0270 2007 0002. Wadium ulega przepadkowi, jeśli zwycięzca uchyli się od podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostały wybrane niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu ustala kaucję w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Kaucja może być wniesiona wyłącznie w formie pieniężnej. Dopuszcza się zaliczenie wadium na poczet kaucji. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Wynajmującego względem zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, jak również terminowego dokonywania płatności za dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie podpisana z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest wpłata kaucji na konto Organizatora, tożsame jak w przypadku wpłaty wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przy czym w przypadku braku wpływu na konto w określonym terminie przedmiotowej kaucji, dzierżawca może udowodnić wpłatę za pomocą potwierdzenia dokonania przelewu w określonej kwocie na konto Organizatora w dniu podpisania umowy.

Organizator przetargu dopuszcza prowadzenie działalności handlowo – usługowej. Organizator, powołując się na regulamin informuje, że 100% udział przy wyborze oferty stanowić będzie wysokość stawki czynszu dzierżawnego.

Uwaga!

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub spółka cywilna,
  2. dowód wpłaty wadium,
  3. kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
  4. zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS – u (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
  5. opis planowanego przedsięwzięcia:

– szczegółowy opis profilu planowanej działalności,

– wysokość szacowanych nakładów inwestycyjnych,

– planowany termin rozpoczęcia działalności,

  1. źródło finansowe działalności (inwestycji),
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Przetarg na wynajem pomieszczeń masażu w Parku Wodnym w Świeciu” do dnia 28 grudnia 2015 roku do godz. 900. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500 po uprzednim zgłoszeniu się do kierownika Parku Wodnego w Świeciu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatów. Szczegółowych informacji udziela się pod numerem tel. 052/33 32 942 oraz 661 555 125.

Formularz ofertowy

Wzór umowy najmu pomieszczeń masażu

Uchwała zarządu nr 7/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę pomieszczeń masażu