Pytania do treści SIWZ na usługi ratownicze

Informujemy, że otrzymaliśmy pytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”. Poniżej prezentujemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.

 

Treść pytań:

Zamawiający w zapisach SIWZ wymaga od Wykonawcy

„…wyposażenia ratowników w niezbędny sprzęt określony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku par. 2 pkt 3.3) i 4), tj: akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek (po jednej sztuce dla każdego dyżurującego ratownika) oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne…”

Jednocześnie w specyfikacji istnieje zapis:

„…Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne. Niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przekazane przez Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług…”.

 

Pyt. 1

Jaki niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przekazane przez Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług?

Pyt. 2

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „określony poziom natężenia ruchu osób”?

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga wyznaczenia „szefa zabezpieczenia ratowniczego” i jaki jest zakres jego pracy, wymaganych uprawnień i doświadczenia?

„…Wszystkie stanowiska obsadzone są przy określonym poziomie natężenia ruchu osób korzystających z określonych stref lub atrakcji wodnych. W innym przypadku decyzję o ich obsadzaniu podejmuje szef zabezpieczenia ratowniczego, z tym, że musi istnieć możliwość czasowego wyłączenia określonych, niestrzeżonych stref pływalni z użytkowania…”.

Pyt. 4

Czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie środki bezprzewodowej łączności o których mowa w specyfikacji?

„…wyznaczone stanowiska ratownicze posiadają między sobą łączność bezprzewodową…”

Pyt. 5

Treść ogłoszenia zawiera sprzeczne informacje w porównaniu do SIWZ w zakresie niezalegania z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczeń czy też obstaje przy oświadczeniach do warunków wymienionych powyżej?

 

OGŁOSZENIE:

„…aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert…”

„aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert…”.

SIWZ:

„…oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu…”.

 

Odpowiedzi Zamawiającego:

1) Zamawiający w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usługi przekazuje:

– koła ratunkowe z linką w ilości 5 sztuk;

– żerdzie o długości co najmniej 4 m w ilości czterech sztuk (dwie na nieckę sportową i dwie na nieckę rekreacyjną);

– akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek dla każdego ratownika.

Ponadto, Zamawiający przekazuje:

– Zestaw PSP R1, na który składa się torba PSP-R1, deska ortopedyczna dla osoby dorosłej oraz komplet szyn Kramera.

2) Zamawiający rozumie przez to sformułowanie obserwację przez Ratowników stanu liczby osób przebywających w określonych strefach i korzystających z atrakcji wodnych, oceny stanu ryzyka i ewentualnego przemieszczania się ratowników do konkretnych stref.

3) Zadania szefa zabezpieczenia ratowniczego wykonuje Kierownik Zmiany Ratowniczej.

4) Tak, zamawiający przekaże nieodpłatnie środki bezprzewodowej łączności dla każdego ratownika.

5) Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga złożenia od oferentów jedynie wymienionych oświadczeń na załączonym druku i formularzu, natomiast zwycięzca postępowania przetargowego będzie poproszony przed podpisaniem umowy o uzupełnienie dokumentów o stosowne zaświadczenia z wymienionych instytucji. Wykonawca w chwili przedkładania oświadczeń, dołączając je do oferty musi mieć świadomość konsekwencji prawnych za składanie fałszywych oświadczeń, dotyczących swojej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Zastosowana przez Zamawiającego uproszczona procedura w tym zakresie ma na celu ułatwienie oferentom wzięcia udziału w postępowaniu przy zachowaniu stosunkowo krótkiego okresu na składanie ofert, biorąc pod uwagę szczególnie specyficzny okres świąteczno-noworoczny.