Przetarg na sprzątanie Parku Wodnego w Świeciu

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”.

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 304637 – 2016 tutaj

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uwaga! Zmiana adresu e-mail w rozdz. VI pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zmiana 06.09.2016r. godz. 13.15) oraz zmiana sposobu obliczenia kryterium ceny w ofercie w rozdz. XVIII pkt A (zmiana 07.09.2016r. godz. 10.15)

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 wzór umowy