Druga zmiana treści SIWZ – przetarg na sprzątanie Parku Wodnego

Informujemy,że dokonaliśmy drugiej zmiany treści SIWZ w przetargu na sprzątanie Parku Wodnego. Zmiana ma miejsce w Rozdziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a dotyczy sposobu obliczania ceny. Prawidłowy wzór, stosowany przez Zamawiającego powinien wyglądać następująco:

P1 ilość punktów za kryterium cena = cena oferty minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x 100 pkt x 60%