Zmiana treści SIWZ oraz Wzoru umowy w przetargu na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz.U. z 2016r. poz. 1020) zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale III – dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w następujących podpunktach:

Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do:

– zapewnienia, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał:

a) aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656.),

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 Zmieniając treść zapisu na następującą:

– zapewnienia, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał:

a) aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656.),

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 oraz:

– prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych w myśl ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656) wraz z aktami wykonawczymi,

 

nadając treść:

prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych w myśl ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656) wraz z następującymi aktami wykonawczymi:

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012, poz. 747), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. 2012, poz. 286), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. 2012 poz. 261), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012, poz. 108).

 Zmianie ulega również treść załącznika nr 6 do SIZW – wzór umowy w następujących obszarach:

Par. 1 pkt 7:

 

Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować się:

1) uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,

2)zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

3)zaświadczeniem o odbytym badaniu lekarskim, ze wskazaniem, że może pracować w Parku Wodnym,

4)zaświadczeniem o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego obowiązującą dla Parku Wodnego.

Zmiana polega na wykreśleniu podpunktów 3 i 4, nadając treść:

Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować się:

1) uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do spraw Wewnętrznych

2)Zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 Par. 2 pkt 2 – poprzez wykreślenie wskazanego punktu, oraz zmiany w pkt 5 i 6 całe brzmienie paragrafu otrzymuje nową treść:

Par. 2

  1. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz że dysponuje kadrą co najmniej szesnastu ratowników z kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, w sposób profesjonalny, ściśle według postanowień niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompletne i terminowe wykonanie projektu umowy, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i ppoż.
  3. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego (opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ).
  4. W przypadkach zdarzeń rodzących konieczność udzielenia przez ratowników pomocy przedmedycznej klientom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Protokół ze zdarzenia medycznego”, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy,
  5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań będących przedmiotem umowy, kopie:

1)uprawnień nadanych przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,

2)zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Par. 3 – poprawiając oczywiste omyłki pisarskie, nadając całemu paragrafowi następujące brzmienie:

 

  1. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć ratowników w odzież i obuwie robocze na swój koszt. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne. Niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  zostanie  przekazane  przez  Zamawiającego  w  przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług.
  2. Przekazanie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług, na podstawie protokołu.
  3. W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu albo wyposażenia przekazanego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zakupienia nowego sprzętu albo wyposażenia o takich samych parametrach, na swój koszt w terminie 5 dni. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego zobowiązania, Zamawiający jest upoważniony do uzupełnienia sprzętu i wyposażenia na koszt Wykonawcy.

Par.4 pkt 1.

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 16.01.2016 r. do 31.05.2018 r.

Zmienia się treść na:

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 16.01.2017r. do 31.05.2018r.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany w treści SIWZ oraz załączniku, stanowiącym wzór umowy nie wymagały zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Aktualne Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – zobowiązanie

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – procedury

Załącznik nr 8 – harmonogram godzin