Przetarg na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 350989_2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego niezbędnych zasobów

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – procedury

Załącznik nr 8 – harmonogram godzin