Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

Vistula-Park świecie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

z ceną oferty brutto: 419.622,00 zł

Szczegóły w załączniku