Szukamy młodszego animatora imprez sportowych na Halę Widowiskowo-Sportową

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pn.:  Młodszy animator imprez sportowych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu

Określenie wymagań:

 1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe, kierunek menadżer sportu/zarządzanie sportem).
 2. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.
 5. Umiejętność sporządzania biznesplanu na imprezy sportowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dodatkowe wymagania:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 2. Komunikatywność.
 3. Skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków m.in. :

 1. Organizacja imprez sportowych (opracowanie budżetu, scenariusza, pozyskiwanie sponsorów i raportowanie realizacji imprezy)
 2. Bieżąca obsługa grup sportowych.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
 5. Sporządzanie sprawozdań z imprez.
 6. Przygotowywanie obiektu do zajęć sportowych i imprez masowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae z aktualnym zdjęciem.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie WZÓR.
 4. Oświadczenie kandydata, potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku WZÓR.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczącym się postępowaniu karnym kandydata oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych WZÓR
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Sienkiewicza 3, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm./. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy /t.j. Dz.U. Z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm./

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na młodszego animatora imprez sportowych” do sekretariatu Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu ul. Sienkiewicza 3 w terminie do 30.04.2017r.
 3. Osoba upoważniona do udzielania informacji o naborze: Marta Pożoga 523332942.

 

 Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

 

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą złożone we wskazanej formie i terminie

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie spełniających wymogów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat spełniający powyższe wymagania zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której należy przedstawić oryginały wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie.

Inne informacje:

Praca w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w pełnym wymiarze czasu pracy,  w systemie zmianowym, również w weekendy.

Pracodawca nie zapewnia dojazdów do obiektu

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.