Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w Parku Wodnym w Świeciu

Vistula-Park świecie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

z ceną oferty brutto 223.761,72 zł

Szczegół w załączniku