Szukamy kasjera-recepcjonisty

Kierownik Parku Wodnego w Świeciu informuje o naborze na wolne stanowisko kasjera-recepcjonisty.

 

Wymagania:

Wykształcenie minimum średnie

Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Dodatkowe wymagania:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Komunikatywność.

Skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.

Wysoka kultura osobista.

Dyspozycyjność.

 

 

Zakres obowiązków:

Bieżąca obsługa klientów.

Sprzedaż produktów zawartych w ofercie.

Obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych.

Obsługa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Dbałość o pozytywne relacje z klientami.

Wystawianie faktur VAT.

Obsługa urządzeń biurowych.

Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.

Sporządzanie raportów kasowych

Przyjmowanie wszelkich skarg i zażaleń od klientów Parku Wodnego poprzez wpisy do „Księgi skarg i zażaleń”.

Zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania obiektu

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Curriculum vitae z aktualnym zdjęciem.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie WZÓR.

Oświadczenie kandydata, potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku WZÓR.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczącym się postępowaniu karnym kandydata oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych WZÓR

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w brzmieniu:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Sienkiewicza 3, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm./. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy /t.j. Dz.U. Z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm./

 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na recepcjonistę-kasjera Parku Wodnego w Świeciu” do sekretariatu Parku Wodnego, ul. Bydgoska 1 w terminie do 30.11.2017r.

Osoby upoważnione do udzielania informacji o naborze: Ariel Stawski, tel. 661 555 125, Marta Pudrzyńska, tel 52 523 29 53

 

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą złożone we wskazanej formie i terminie

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie spełniających wymogów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat spełniający powyższe wymagania zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której należy przedstawić oryginały wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie.

 

Inne informacje:

 

Praca w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu w pełnym wymiarze czasu pracy,  w systemie zmianowym, również w weekendy.

 

Pracodawca nie zapewnia dojazdów do obiektu

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *