Konkurs ofert na kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej

Działając w oparciu o par. 4 pkt. 1 c)  regulaminu udzielania zamówień, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi:

„Kompleksowego sprzątania Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2018 – 16.01.2019”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach lub jest dostępny do pobrania w siedzibie Zamawiającego:

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie w godz. 700 – 1500

 

Pisemne oferty (wyłącznie na formularzu ofertowym) należy składać na adres Zamawiającego do dnia 10 stycznia 2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z konkursu ofert.

 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

 

Zamawiający dopuszcza pisemną negocjację z dwoma najlepszymi oferentami

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz

Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące oferentów

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna

Załączniknr 4 Wzór umowy