Wyniki zapytania ofertowego na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: kompleksowego badania wody w Parku Wodnym w Świeciu

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytanie o cenę informuje, że oferty złożyło pięciu Wykonawców:

  • Jars Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo. Oferta opiewa na kwotę 40.239,45 zł
  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola. Oferta opiewa na kwotę 33.663,53 zł
  • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz. Oferta opiewa na kwotę 56.028,68 zł
  • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. Oferta opiewa na kwotę 33.910,09 zł
  • SGS Polska Sp. z o.o., ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań. Oferta opiewa na kwotę 39.117,69 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy, jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o, ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola, która posiada najniższą cenę.