Unieważnienie postępowania na badanie wody w Parku Wodnym w Świeciu

W związku z rozbieżnościami związanymi z zadeklarowaną przez niektórych oferentów ilością poborów próbek oraz stwierdzonymi po ponownej analizie błędami natury rachunkowej w obliczaniu ceny całkowitej zadania, informujemy o unieważnieniu wyników zapytania ofertowego na „Kompleksowe badanie wody w Parku Wodnym w Świeciu”. Wobec tego pierwotny wybór oferenta do wykonania zadania zostaje anulowany. Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie zostanie ogłoszone w dniu 30. maja.

Uzasadnienie:

Po powtórnej analizie nadesłanych ofert, stwierdzono pewne rozbieżności pomiędzy ilością zadeklarowanych poborów próbek, a harmonogramem, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania. W związku z tym, Zamawiający nie był w stanie wiarygodnie porównać ofert cenowych i co za tym idzie dokonać racjonalnego wyboru. Stwierdzone błędy ukazały, że konieczne jest ze strony Zamawiającego uszczegółowienie formularza ofertowego i przyjęcie szacunkowej ilości poboru próbek, jako kryterium porównawcze w formularzu ofertowym. Ponadto oferenci przedstawiali koszty dojazdu w różnych wariantach, w tym umieszczając w ofertach również tzw. dojazdy awaryjne, co także uniemożliwiało dokonanie rzetelnego porównania ofert. Wszystkie wskazane elementy miały znaczący wpływ na cenę całkowitą zadania i uniemożliwiały dokonanie ostatecznego wyboru.

Mając na uwadze wymienione argumenty i pragnąc zachować przejrzyste i konkurencyjne warunki dla wszystkich oferentów, Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie i anulować wybór najkorzystniejszej oferty w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że warunki nowego postępowania zostaną zmienione, w taki sposób, aby móc obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofertę w oparciu o jednolite i niepodważalne parametry.