Wyniki zapytania ofertowego na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: kompleksowego badania wody w Parku Wodnym w Świeciu

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytanie o cenę informuje, że oferty złożyło sześciu Wykonawców:

  • Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „Rypin” sp. z o.o., ul. Sportowa 22 87-500 Rypin. Oferta opiewa na kwotę 36.513,78 zł.
  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola. Oferta opiewa na kwotę 29.109,10 zł
  • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz. Oferta opiewa na kwotę 41.587,57 zł.
  • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. Oferta opiewa na kwotę 32.608,53 zł.
  • SGS Polska Sp. z o.o., ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań. Oferta opiewa na kwotę 29.485,56 zł
  • J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Oferta opiewa na kwotę 46.316,86 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy, jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o, ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola, która posiada najniższą cenę.