Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, nr sprawy: VPS.PN.1.2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. powiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, wybrano, uznając ją za najkorzystniejszą, ofertę nr 1 firmy:

 

Fundacja Wodna Służba Ratownictwa

  1. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

z zaoferowaną ceną: 647.400,00   brutto

(słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert., którymi były:

Cena brutto za całość zamówienia – 60 %

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania – 20 %

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 %

Wybrany Wykonawca spełnia wszelkie wymagania i warunki udziału w postępowaniu zapisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów tj. : 100 pkt.

Wszelkie informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom (kryterium ceny brutto za całość zamówienia – 60%, kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadani– 20 %, kryterium organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 % ) – zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający zamieszcza poniżej:

nr oferty:  1

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:   Fundacja Wodna Służba Ratownictwa, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją:

Cena w zł: 647.400,00 – 60 pkt

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania:  10 osób – 20 pkt

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników: 14 dni – 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.