Przetarg na Świadczenie usług otrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:”Świadczenie usług otrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 603700-N-2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 plan obiektu

Załącznik nr 9 wykaz usług