Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, nr sprawy: VPS.PN.2.2018

Zawiadomienie o wyborze