Zapytanie ofertowe na kompleksowe sprzątanie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na„Kompleksowego sprzątania Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2019r.– 16.01.2020r.”

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego vistulapark.pl

 Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym z podsumowaniem wartości netto.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych

 1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena.

 1. Sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • Drogą pocztową na adres:

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

 1. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@vistulapark.pl

Faxem na numer: 52 333 29 41

 1. Termin składania ofert

Pisemne oferty (wyłącznie na formularzu ofertowym) należy składać na adres Zamawiającego do dnia 03.01.2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z postępowania.

Zamawiający dopuszcza pisemną negocjację z dwoma najlepszymi oferentami.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Formularz
 2. Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące oferentów
 3.  Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna
 4. Załącznik nr 4 Wzór umowy