Zapytanie ofertowe na ochronę obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego vistulapark.pl

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:

 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Posiadają koncesję wydaną przez  MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2013 Nr 628, 829 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu;
 • Posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą ubezpieczenia 200 000 zł

Oferent wraz z ofertą winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy sporządzić na formularzu cenowo-ofertowym z podsumowaniem wartości netto i brutto.

 1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena.

 1. Sposób składania oferty.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • Drogą pocztową na adres:

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

 1. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@vistulapark.pl
 • Faxem na numer: 52 333 29 41

 

 1. Termin składania ofert.

Pisemne oferty (wyłącznie na formularzu ofertowym) należy składać na adres Zamawiającego do dnia 02 stycznia 2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z postępowania.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
 2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE
 3. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZADANIA
 4. Załącznik nr 4 GODZINY
 5. Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY