Zapytanie ofertowe na doraźną ochronę Parku Wodnego

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na zapewnienie doraźnej ochrony obiektu Parku Wodnego w Świeciu.

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

I. ZAMAWIAJĄCY

Vistula – Park Świecie Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 3, 86-105 Świecie, NIP: 559-17-17-760

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu doraźnej ochrony obiektu Parku Wodnego w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Park Wodny w Świeciu jest otwarty dla klientów codziennie w godzinach 7:00-22:00. Personel przebywa na obiekcie przez całą dobę.

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należeć:
– montaż i konfiguracja w recepcji Parku Wodnego intuicyjnego systemu przywołującego patrol interwencyjny (na przykład przycisk antynapadowy). W razie potrzeby, Zleceniodawca zapewnia dostęp do stałego łącza internetowego.
– całodobowa gotowość do podjęcia interwencji w obiekcie Parku Wodnego
– dojazd patrolu interwencyjnego i podjęcie interwencji w czasie maksymalnie dziesięciu minut od odebranego zgłoszenia
– comiesięczne przedstawienie Kierownikowi Parku Wodnego raportów z podjętych interwencji

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia imiennej listy osób wraz z podstawą do dysponowania nimi oraz rodzajem zatrudnienia i podpisanymi klauzulami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 1 lutego 2019 roku do 1 lutego 2020 roku.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Park Wodny w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie do dnia 16 stycznia 2019 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed złożeniem oferty.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: vistulapark.pl i www.parkwodnyswiecie.com.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.parkwodnyswiecie.com i www.vistulapark.pl .

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ariel Stawski pod numerem telefonu 661 555 125.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 formularz