Szukamy kasjera-recepcjonisty

Kierownik Parku Wodnego w Świeciu informuje o naborze na wolne stanowisko kasjera-recepcjonisty.

Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie
Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dodatkowe wymagania:
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Komunikatywność.
Skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.
Wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:
Bieżąca obsługa klientów.
Sprzedaż produktów zawartych w ofercie.
Obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych.
Obsługa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.
Dbałość o pozytywne relacje z klientami.
Wystawianie faktur VAT.
Obsługa urządzeń biurowych.
Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
Sporządzanie raportów kasowych
Przyjmowanie wszelkich skarg i zażaleń od klientów Parku Wodnego poprzez wpisy do Księgi skarg i zażaleń”.
Zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania obiektu

Wymagane dokumenty (wzory znajdą Państwo na stronie http://www.parkwodnyswiecie.com/aktua…/praca-w-parku-wodnym/ )
List motywacyjny.
Curriculum vitae z aktualnym zdjęciem.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata, potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczącym się postępowaniu karnym kandydata oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na recepcjonistę-kasjera Parku Wodnego w Świeciu” do recepcji Parku Wodnego, ul. Bydgoska 1 w terminie do 18.03.2019r.
Osoby upoważnione do udzielania informacji o naborze: Ariel Stawski, tel. 661 555 125

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą złożone we wskazanej formie i terminie.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie spełniających wymogów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat spełniający powyższe wymagania zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której należy przedstawić oryginały wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie.

Inne informacje:

Praca w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, również w weekendy.

Pracodawca nie zapewnia dojazdów do obiektu

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.