Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki Vistula-Park Świecie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego na adres: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie do sekretariatu Prezesa Zarządu w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019”. Za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływ do siedziby Spółki na ww. adres.

Ostateczny termin składania ofert: 12.12.2019r. do godziny 15.00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego