Konkurs ofert na ochronę Hali Widowiskowo-Sportowej

Działając w oparciu o par. 4 pkt. 1 c)  regulaminu udzielania zamówień, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach.

Pisemne oferty (wyłącznie na formularzu ofertowym) należy składać na adres Zamawiającego do dnia 19 grudnia 2016r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z postępowania.

Zamawiający dopuszcza pisemną negocjację z dwoma najlepszymi oferentami.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie – patrol interwencyjny

Załącznik nr 3 – specyfikacja zadania

Załącznik nr 4 – harmonogram

Załącznik nr 5 – wzór umowy