Przetarg na sprzątanie Parku Wodnego w Świeciu

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”.

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575343-N-2017 tutaj

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 plan obiektu