Wyniki zapytania ofertowego na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: kompleksowego badania wody w Parku Wodnym w Świeciu

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytanie o cenę informuje, że oferty złożyło czterech (4) Wykonawców:

  • Jars Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo. Oferta opiewa na kwotę 36115,66zł brutto.
  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola. Oferta opiewa na kwotę 30712,31zł brutto.
  • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz. Oferta opiewa na kwotę 34344,57zł brutto.
  • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. Oferta opiewa na kwotę 35583,9zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej analizy, jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o, ul. Świecka 96 A, 89-500 Tuchola, która posiada najniższą cenę.